SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov

 18.11.2022

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia  

Vážení občania,

     S príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, preto je potrebné prevádzkovať spotrebiče v zmysle požiadaviek na prevádzkovanie spotrebiča ako aj pokynov výrobcu a  návodu na použitie.

     S prevádzkovaním palivového spotrebiča úzko súvisí inštalácia spotrebiča  a technické podmienky  pripájania spotrebiča na dymovod a komínové teleso.  

     Komín na ktorý je pripojený palivový spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

 • raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
 • raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
 • raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

     Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW:

 • ak ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov,
 • ak ide o spotrebič na tuhé palivo, alebo spotrebič na kvapalné palivo,  kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

     Na vykonávanie pravidelnej kontroly a čistenia komína musí mať ten, kto predmetnú kontrolu  vykonáva, vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia, resp. kontrolu môže vykonať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej ( kominár alebo revízny technik komínov).

Počas vykurovania dbáme na dodržiavanie zásad požiarnej prevencie:

 • vykurovacie telesá neprekurujeme,
 • neskladujeme, nesušíme v ich blízkosti horľavé materiály,
 • nepoužívame k rozkurovaniu horľavé kvapaliny / najmä benzín, petrolej a pod./,
 • inštaláciu vykurovacích telies zverujeme vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,
 • dbáme na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,
 • popol z vykurovacích telies vysýpame zásadne do nehorľavých a uzavierateľných nádob,
 • dbáme na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor / napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie/.

     Len dôsledným dodržaním týchto rád a iných súvisiacich opatrení môžeme znížiť riziko vzniku požiarov,  mimoriadnych udalostí, zbytočných škôd a tragédií spôsobených používaním vykurovacích zariadení.