SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

INVÁZNE DRUHY RASTLÍN na Území Obce Ladmovce

 17.02.2022

Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych druhov rastlín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upozornenie vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu

inváznych nepôvodných druhov rastlín a na ich povinnosti

 

V súvislosti s neustálym rozširovaním inváznych druhov rastlín v krajine a v dôsledku ich negatívneho vplyvu na pôvodnú flóru i biotopy bol schválený zákon č. 150/2019 Z.z. O prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1.08.2019.

 

Podľa § 3 ods. 2 tohto zákona vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu, ak je pozemok v užívaní inej osoby,ako je vlastník alebo správca pozemku, tieto povinnosti má užívateľ pozemku.

 

Slovenská inšpekcia životného prostredia nariaďuje účastníkovi konania:

Obec Ladmovce, Hlavná 46/59 , 076 34 Ladmovce IČO: 00331660 vykonať opatrenia na nápravu podľa § 9 písm. d) v nadväznosti na § 16 ods. 15 zákona č. 150/2019 Z.z. v tomto rozsahu:

 

Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Podľa § 14 ods. 1 spomenutého zákona obec upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na miesta výskytu inváznych nepôvodných druhov a na ich povinnosti.

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ďalej len „ŠOP SR“) na svojom webovom sídle www.sopsr.sk dňa 01.10.2019 zverejnila informácie o miestach výskytu inváznych nepôvodných druhov prostredníctvom interaktívnej Mapy prioritných lokalít kde sa majú odstraňovať invázne druhy rastlín http://maps.sopsr.sk/mapy/invazky/map.htlm a informačné letáky ktoré obsahujú informácie o konkrétnom inváznom druhu, jeho popis a zobrazenie a tiež informáciu o spôsobe jeho odstraňovania. Podľa tejto mapy bol na území obce Ladmovce zaznamenaný výskyt inváznych rastlín: pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima), kustovnica cudzia (Lycium barbarum) a zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea)

 

Podľa aktuálnych údajov o výskyte inváznych rastlín na zverejnenej interaktívnej mapke

http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php je na území obce Ladmovce zaznamenaný výskyt inváznych rastlín: Ailanthus altissima na 1 lokalite, Lycium barbarum na 2 lokalitách a Solidago gigantea na 1 lokalite.

V súlade s § 14 ods. 2 a § 15 ods. 1 písm. e) uvedeného zákona vám dávame informáciu o výskyte invázneho druhu rastlín Ailanthus altissima, Lycium barbarum,Solidago gigantea

 

  • Pajaseň žiazkatý(Aillanthus altissima) Somos – (Lokalizácia : x 21773368 )

  • Kustovnica cudzia (Lycium babrbarum) Somos ,

    Firma JOE CKN 303, Beňo Peter CKN 72,

  • Zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) Novi OIL s.r.o prístav Ladmovce

 

 

 


Zoznam aktualít: