Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Aktuality | Pozvánka na zasadnutie OZ

  OBEC LADMOVCE – OBECNÝ ÚRAD

                          Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce

P o z v á n k a

V zmysle zák.č.369/90  Zb. o obecnom zriadení, vrátane jeho zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ladmovce, ktoré sa uskutoční dňa:

30.01.2019 (streda) o 17:00

na Obecnom úrade v Ladmovciach

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 4. Správa starostu obce o prebratí úradu
 5. Interpelácie poslancov
 6. Výber spol.na odvoz a uloženie komunálneho odpadu

Kosit/Fura

 1. Návrh na používanie os.motorového vozidla na služobné účely
 2. Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce
 3. Návrh plánu zasadnutí OZ v roku 2019
 4. Rôzne/diskusia
 5. Záver

                                                                      Michal Magura


DISKUSIA K ČLÁNKU:

Zoznam aktualít